Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

(EXP. AB/ABAST/2018/40) - 17-1-SJD-1_1_3 - Projecte de la renovació de canonades als circuits de rentats i aigua filtrada a filtres de sorra a ETAP de Sant Joan Despí. Totes les canonades i vàlvules d’aigua i obra civil de central 1


Adreça electrònica professional *