Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/36 - Desenvolupament dels evolutius SAP: 19-0-DIV-4_6_2_03 Millores en la granularitat de costos d'operacions i 19-0-DIV-4_6_2_16 Millora del flux de comunicació amb contractistes d’obres


Adreça electrònica professional *