Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/106 - Servei de notificació mitjançant el lliurament de cartes certificades amb justificant de recepció per a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.


Adreça electrònica professional *