Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/18 - 210DIV4101- Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de cromatografia de gasos acoblat a espectròmetre de masses per anàlisi de compostos volàtils amb extracció purga & trampa (ATOMXYZ)


Adreça electrònica professional *