Introdueixi la seva adreça electrònica per no rebre més novetats del procediment:

 AB/ABAST/2018/16 - 18-0-BAD-2_4_4 - Projecte constructiu de la nova canonada DN500 al carrer Coll i Pujol de Badalona. T.M. Badalona


Adreça electrònica professional *