Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco del servicio de recogida, transporte y gestión de los fangos procedentes de diversas EDARs de Aigües de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/54
 • Data de publicació de l'anunci: 09/04/2019 09:53 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 05/04/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d''interès: 16/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 23/05/2019 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 12 meses
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 4.181.100,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.267.000 €
 • Acord Marc: Si

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat