Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Recondicionament del pou de drenatges de la línia de fangs a l’EDAR Baix Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/59
 • Data de publicació de l'anunci: 13/02/2020 12:09 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/03/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acte telemàtic, es prega confirmació assistència: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistents de cada empresa es de 2 persones
 • Obertura Pública del Sobre 3: 02/07/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. Consultar noves dades. / El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre núm.3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 223.311,82 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 223.311,82 €