Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de cuadros de potencia del CCM del bombeo del emisario de la EDAR Baix Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/42
 • Data de publicació de l'anunci: 12/02/2021 09:41 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 10/02/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 26/03/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 10/05/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 18 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 215.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 215.000,00 €