Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de recogida, transporte y gestión de los fangos procedentes de diversas EDARs de Aigües de Barcelona

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/32
 • Data de publicació de l'anunci: 19/09/2018 10:13 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 13/09/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 07/11/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: 31/10: S'informa del canvi de data de l’acte d’obertura dels Sobres Núm. 2. La nova data és la que consta a "obertura pública d'ofertes".

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.892.350 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.179.500 €