Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco del servicio de limpieza y otros servicios asociados de mantenimiento de la red de colectores de aguas residuales y de las red de aguas regeneradas del área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/07
 • Data de publicació de l'anunci: 26/03/2019 12:05 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/07/2019 14:55 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/03/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/04/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 07/05/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 20/06/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.818.400,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 795.500,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 05/07/2019
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U. - HIDROTEC SANEJAMENT, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.866.792,00 €
 • Empresa adjudicatària: CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. - LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.874.799,00 €
 • Altra informació rellevant: Import adjudicació estimat

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres