Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento y conservación, construcción de acometidas y de canalización de la red de agua potable gestionada por Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/54
 • Data de publicació de l'anunci: 28/08/2019 13:13 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/12/2019 20:27 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 28/08/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/10/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 28/10/2019 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/12/2019 12:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Pròrrogues: 3 posibles prórrogas anuales. Adicionalmente, prórroga forzosa de máximo 6 meses.
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 202.210.056,62 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 84.387.967,31 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/12/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 82.195.407,48

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres