Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de inspección de la red de saneamiento en alta del área metropolitana de Barcelona

Estat: Termini suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/21
 • Data de publicació de l'anunci: 27/11/2019 12:06 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/11/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 16/01/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: Dos posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 801.312,01 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 222.586,67 €
 • Lots: