Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de inspección de la red de saneamiento en alta del área metropolitana de Barcelona

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/21
 • Data de publicació de l'anunci: 27/11/2019 12:06 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/07/2020 14:08 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/11/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acto telemático
 • Obertura Pública del Sobre 2: 16/01/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/06/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: Dos posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 801.312,01 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 222.586,67 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --