Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones técnicas GIS de Aigües de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/110
 • Data de publicació de l'anunci: 05/12/2019 11:02 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 04/12/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/02/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/02/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre N.º 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.777.230,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 725.400,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres