Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Sustitución de diversos equipos e instalaciones de media tensión en la ET1 de la EDAR Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/62
 • Data de publicació de l'anunci: 10/01/2020 12:18 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/06/2020 11:00
 • Altra informació rellevant: Se comunica el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento, ver Comunicado íntegro del Acuerdo adoptado por AB en el apartado “Altres”./ El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: Descrito en la prescripción 5 del PPT
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 80.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 80.000,00 €