Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de cuadros de potencia de desarenadores de la EDAR Baix Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/01
 • Data de publicació de l'anunci: 22/01/2020 15:27 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 22/01/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Obertura Pública del Sobre 2: 04/03/2020 10:30
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/06/2020 16:00
 • Altra informació rellevant: Se comunica el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento, ver Comunicado íntegro del Acuerdo adoptado por AB en el apartado “Altres”. El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 20 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 230.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 230.000,00 €