Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de limpieza de depósitos de agua potable y no potable en el área metropolitana de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/71
 • Data de publicació de l'anunci: 25/02/2020 16:29 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/02/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 30/06/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacióab@aiguesdebarcelona.cat
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/07/2020 11:30 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.
 • Altra informació rellevant: Nueva visita a las instalaciones: 15/6/2020 a las 8:30 (documento explicativo en el apartado documentos del procedimiento)

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 568.439,10 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 239.421,00 €

Observacions

 • El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB