Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Serveis d’assistència tècnica a la direcció de les obres de rehabilitació dels tancaments dels edificis de l’EDAR Baix Llobregat (1a fase)

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/07
 • Data de publicació de l'anunci: 27/02/2020 10:46 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 16/07/2020 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. Consultar noves dades. / Addicionalment es modifica el Plec de seguretat per incorporar recomanacions i mesures per garantir la protecció dels/de les treballadors/es front a l’exposició a SARSCoV-2. /El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre núm. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascú dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix al Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 20 setmanes (prestació durant l’execució de les obres)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 28.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 28.000,00 €