Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de lamelas de decantadores primarios en EDAR Besòs

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/09
 • Data de publicació de l'anunci: 13/03/2020 11:41 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 09/07/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB./ Consultar noves dades. Addicionalment es modifica el Plec de seguretat per incorporar recomanacions i mesures per garantir la protecció dels/de les treballadors/es front a l’exposició a SARSCoV-2. / El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre núm. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascú dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix al Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 150.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 150.000,00 €