Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei per a la gestió del peritatge i reclamació d’avaries provocades en la xarxa d'abastament d’Aigües de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/117
 • Data de publicació de l'anunci: 19/06/2020 13:41 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/07/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: Les ofertes s’hauran d’enviar mitjançant correu electrònic a l’adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 anys
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 349.440,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 161.280,00 €