Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació d’obra civil i tancament a l’EBAR Avantport Sud

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/21
 • Data de publicació de l'anunci: 23/06/2020 13:43 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/07/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Classificació / Requisits específics: Segons el previst al Plec de Prescripcions Tècniques s’estableix un termini màxim de 8 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 71.197,63,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 71.197,63,00 €

Observacions

 • PCP v2: S’han modificat les notes de l’apartat 10.B1, i un apartat de la nota de l’apartat 10.C1. Annexos PCP: correció errata en import solvencia econòmica