Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de gestión de las infraestructuras informáticas del entorno de operaciones

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/02
 • Data de publicació de l'anunci: 20/07/2020 11:42 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/01/2021 15:47 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 16/07/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/10/2020 12:00 Se amplia el plazo presentación ofertas
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/12/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 580.484,72 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 141.581,64 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 18/01/2021
 • Empresa adjudicatària: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 97.116,00 €