Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació del col·lector de la riera Torrelles (fase 1)

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/49
  • Data de publicació de l'anunci: 24/07/2020 09:52 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/09/2020 12:00
  • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 10 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.202.366,19 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.202.366,19 €