Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio para la toma de muestras y medidas “in situ” de la red de abastecimiento de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/87
 • Data de publicació de l'anunci: 13/11/2020 13:02 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 10/11/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/12/2020 12:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 593.040,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 169.440,00 €