Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio para la toma de muestras y medidas “in situ” de la red de abastecimiento de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/87
 • Data de publicació de l'anunci: 13/11/2020 13:02 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/02/2021 15:17 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 10/11/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/12/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 19/01/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 593.040,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 169.440,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 03/02/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: INTERLAB LABORATORIOS, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 152.496,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat