Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció de l’estudi d’alternatives d’elements de retenció pels sobreeixidors associats a l’EBAR de Sant Adrià del Besòs

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/07
 • Data de publicació de l'anunci: 26/02/2021 12:58 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 26/03/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 5,5 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 75.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 75.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat