Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Ampliació del sistema d’informació d’abocaments en temps de pluja integrat en els sistemes de control de les EDARs

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/41
 • Data de publicació de l'anunci: 04/03/2021 17:37 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/04/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/05/2021 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: Canvi data límit presentació ofertes: 12/04/2021 12:00 / El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 26 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 75.400,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 75.400,00 €