Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco del suministro de policloruro de aluminio (solución) para instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2021/05
 • Data de publicació de l'anunci: 26/03/2021 10:38 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 23/03/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/04/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.819.600,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.061.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat