Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Instal·lació d’elements simples de retenció de sòlids i gruixuts flotants per a deu sobreeixidors de la xarxa de sanejament en alta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/10
 • Data de publicació de l'anunci: 31/03/2021 14:13 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/04/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 31/05/2021 12:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors d'AB.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 11 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 148.101,45 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 148.101,45 €