Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques a les estacions de bombament d'aigues residuals

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/20
 • Data de publicació de l'anunci: 22/04/2021 16:58 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/05/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/06/2021 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 14 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 376.787,22
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 376.787,22