Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Substitució, subministrament i muntatge de 3 cobertes de PRFV en els 3 espessidors de fang biològic a l’EDAR Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/16
  • Data de publicació de l'anunci: 29/04/2021 17:20 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/05/2021 12:00
  • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre núm.3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Termini d'execució: 14 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 70.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 70.000,00 €