Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de limpieza industrial de equipos e instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2021/04
 • Data de publicació de l'anunci: 07/05/2021 10:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/07/2021 10:37 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 04/05/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/06/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 30/06/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: 30/06/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.386.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 385.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 09/07/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.097.248,50