Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de soporte funcional y técnico de las aplicaciones del Área Comercial para la gestión del ciclo comercial de Aigües de Barcelona (AB)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/09
 • Data de publicació de l'anunci: 07/05/2021 10:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/01/2022 11:55 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 04/05/2023
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/06/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 09/09/2021 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 4.165.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.700.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 16/11/2021
 • Número de licitadors participants: 6
 • Empresa adjudicatària: ATOS WORLDGRID, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.654.315,00 €