Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Estudi d’integració SCADA’s Sanejament en els centres de control de l’EDAR Besòs i EDAR Prat

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/22
 • Data de publicació de l'anunci: 21/05/2021 12:15 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/07/2021 10:24 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/06/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 06/07/2021 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 18 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 40.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 40.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 23/07/2021

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat