Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció del projecte constructiu de millora de la decantació de l’EDAR Begues. Construcció d’un nou decantador.

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/26
  • Data de publicació de l'anunci: 28/05/2021 12:25 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/06/2021 12:00
  • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB.

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: 4 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 25.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 25.000,00 €