Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció del projecte constructiu de millora de la decantació de l’EDAR Begues. Construcció d’un nou decantador.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/26
 • Data de publicació de l'anunci: 28/05/2021 12:25 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/08/2021 09:26 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/06/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 20/07/2021 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre N. 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 4 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 18.057,50 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 18.057,50 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 27/07/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: SBS SIMÓN I BLANCO, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 18.057,50 €