Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament i execució de treballs per a la substitució de la canonada de purga de fangs de decantadors secundaris a dipòsits d'alimentació a centrífugues a l'EDAR BESÒS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/05
 • Data de publicació de l'anunci: 01/03/2017 10:04 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/05/2017 09:21 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/03/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 20/04/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Els operadors econòmics interessats en presentar oferta per al present procediment de contractació, hauran de realitzar una visita obligatòria a les instal·lacions objecte del present contracte. Aquesta visita es realitzarà segons s’especifica en la lletra X) del Quadre-resum de característiques del Plec de Condicions Particulars.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 12 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 41.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 41.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/04/2017
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 34.810,00 €