Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento y conservación, construcción de acometidas y de canalización de la red de agua potable gestionada por Aigües de Barcelona para la zona "Llobregat Sud"

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/116
 • Data de publicació de l'anunci: 16/06/2021 13:09 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/01/2022 08:47 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 11/06/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/07/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 29/10/2021 09:30 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Pròrrogues: 3 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 8.800.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 3.750.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 02/12/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: TAGOIN, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 3.570.000,00