Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de coordinación y asistencia técnica en prevención de riesgos laborales para obras, trabajos y actividades de mantenimiento de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/79
 • Data de publicació de l'anunci: 16/06/2021 13:55 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/01/2022 10:47 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 11/06/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/07/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 15/10/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 832 114.40 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 220 720.00

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/10/2021
 • Empresa adjudicatària: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 176.587,10 €