Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_6_1_28 Eina Gestió Pla Inversió

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/23
  • Data de publicació de l'anunci: 30/08/2021 14:27 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/09/2021 12:00

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
  • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 315.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 135.000,00 €