Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Sustitución de equipos de medida de agua – cambio de contadores - en el área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/52
 • Data de publicació de l'anunci: 07/09/2021 13:28 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/12/2021 11:12 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 02/09/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/10/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 26/11/2021 12:30 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.
 • Altra informació rellevant: Ampliación del plazo de presentación de ofertas, pasando a ser el 14 de octubre de 2021 a las 12 horas y puesta a disposición en el apartado "Documentos del procedimiento" información adicional: Respuesta a consultas y modelo solicitud documentación adicional.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 4.878.150,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.913.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 24/12/2021
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 635.860,80 €
 • Empresa adjudicatària: ULLASTRES EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 857.389,20 €