Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_6_1_28 Suport a la millora de processos. Nova eina col·laborativa de Plans d'inversió anual

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/77
 • Data de publicació de l'anunci: 23/02/2022 16:07 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/05/2022 15:22 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/03/2022 12:00
 • Altra informació rellevant: Plec de Prescripcions Tècniques s'haurà de sol·licitar al correu: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat, adjuntant la declaració responsable per garantir-ne el caràcter estrictament confidencial i l'ús exclusiu als efectes del present procediment de contractació.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 103.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 90.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 21/04/2022
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS, SL
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 81.000,00
 • Import d'adjudicació, amb IVA: 98.010,00