Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Sustitución de equipos de medida de agua en el Área Metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/46
 • Data de publicació de l'anunci: 11/12/2017 11:39 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/03/2018 10:41 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 30/11/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/01/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 25/01/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.151.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 657.800,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 19/03/2018
 • Empresa adjudicatària: ACTIVA INNOVACIÓN Y SERVICIOS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 234.043,26 €
 • Empresa adjudicatària: ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 363.470,02 €
 • Altra informació rellevant: Adjudicación del 50% de la prestación del servicio a ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U. y del 30% a ACTIVA INNOVACIÓN Y SERVICIOS, S.A.U. El 20% restante será distribuido según las necesidades de Aigües de Barcelona, para el cálculo estimado del importe adjudicado se ha asignado un 10% a cada empresa.